Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku

6. 2. 2012

R O Z H O D N U T Í
o přijetí k základnímu vzdělávání
do 1. ročníku Základní školy JedlováŘeditelka Základní školy Jedlová (dále jen ředitelka školy) vydává podle § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto rozhodnutí:

děti s přidělenými registračními čísly

P 1/2012

P 2/2012

P 3/2012

P 4/2012

P 6/2012

P 7/2012

P 8/2012

P 9/2012

P 10/2012

P 11/2012

se podle § 46 školského zákona přijímají k základnímu vzdělávání do 1. ročníku Základní školy Jedlová od školního roku 2012/2013, tzn. od 1. září 2012.


Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru školství, mládeže a sportu, a to prostřednictvím ředitelky školy. Rozhodnutí se považuje za oznámené dnem jeho zveřejnění, tzn. dnem 6. 2. 2012.V Jedlové dne 6. 2. 2012                       ředitelka školy: Mgr. Naděžda Hermonová

 

 

potlesk.gif

 

 

Náhledy fotografií ze složky Zápis dětí do 1. třídy